Årsberättelser

Här kan du läsa verksamhetsberättelser för de senaste åren:

 

2021

 

2020

 

2019

”Även 2021 blev ett år präglat av pandemin och tillhörande restriktioner. Föreningens verksamhet fortsatte ligga på ett minimum, med få gemensamma aktiviteter.”

”Kretsen har granskat en handfull detaljplaner och bevakat några mer angelägna, inte minst den om Lilla Fässbergsdalen.”


”Vi har lämnat yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande ansökan om att får anlägga en deponi i Dvärred 4:15”

2018 ”Under vår och sommar tog vi fram en enkät med 9 naturvårdsfrågor, som skickades till partierna i kommunfullmäktige.”
2017 ”17/9 Promenad i Lilla Fässbergsdalen med tema ”Samband och sammanhang i naturen”. 24 deltagare.”
2016 ”Deltagit i Mark- och miljödomstolen förhandling i Mölndal, gällande vattenreglering av Rådasjön.”
2015 ”Den 5 maj öppnades ett Facebook- och ett Twitter-konto.”
2014 ”Föreningens medlemsantal var den 31 december 1927… År 2013 var medlemsantalet 1725 st.”
2013 ”Vi har hållit en insektskurs med 7 deltagare”
2012 ”I säsongens fågelkurs deltog 10 personer och vi gjorde 10 utflykter varav en till Hornborgasjön. Där såg vi bl.a. svarttärna och svarthalsad dopping.”
2011 ”Inventerat tjäder i Mölndals kommun i samarbete med GOF.”
2010 ”Vi har sponsrat Örn-72 samt vitryggen på Nordens Ark.”
2009 ”Firat Naturskyddsföreningens 100års jubileum med ”Naturens dag” vid Hårssjön i samarbete med Härrydakretsen.”
2008 ”Vi har delgivit yttranden till Mölndals stad angående ombyggnadsplaner för Mölndals centrum.”
2007 ”Vi har medverkat vid inventering av hasselsnok i området Lilla Kullbäckstorp och tillsammans med Naturhistoriska museet hittat ett exemplar.”
2006 ”Deltagit i atlasinventeringen av fåglar i Kållered/Lindome.”
2005 ”Samarbetat med Härrydakretsen för att förhindra att det byggs bostäder i det planerade naturreservatet där Rambo mosse och Hålsjön ingår.”
2004 ”Anordnat en fågelpromenad i Gunneboområdet med barn från Friluftsfrämjandet.”