Årsberättelser

Här kan du läsa verksamhetsberättelser för de senaste åren:

2020

 

2019

”Kretsen har granskat en handfull detaljplaner och bevakat några mer angelägna, inte minst den om
Lilla Fässbergsdalen.”


”Vi har lämnat yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande ansökan om att får anlägga en deponi i Dvärred 4:15”

2018 ”Under vår och sommar tog vi fram en enkät med 9 naturvårdsfrågor, som skickades till partierna i kommunfullmäktige.”
2017 ”17/9 Promenad i Lilla Fässbergsdalen med tema ”Samband och sammanhang i naturen”. 24 deltagare.”
2016 ”Deltagit i Mark- och miljödomstolen förhandling i Mölndal, gällande vattenreglering av Rådasjön.”
2015 ”Den 5 maj öppnades ett Facebook- och ett Twitter-konto.”
2014 ”Föreningens medlemsantal var den 31 december 1927… År 2013 var medlemsantalet 1725 st.”
2013 ”Vi har hållit en insektskurs med 7 deltagare”
2012 ”I säsongens fågelkurs deltog 10 personer och vi gjorde 10 utflykter varav en till Hornborgasjön. Där såg vi bl.a. svarttärna och svarthalsad dopping.”
2011 ”Inventerat tjäder i Mölndals kommun i samarbete med GOF.”
2010 ”Vi har sponsrat Örn-72 samt vitryggen på Nordens Ark.”
2009 ”Firat Naturskyddsföreningens 100års jubileum med ”Naturens dag” vid Hårssjön i samarbete med Härrydakretsen.”
2008 ”Vi har delgivit yttranden till Mölndals stad angående ombyggnadsplaner för Mölndals centrum.”
2007 ”Vi har medverkat vid inventering av hasselsnok i området Lilla Kullbäckstorp och tillsammans med Naturhistoriska museet hittat ett exemplar.”
2006 ”Deltagit i atlasinventeringen av fåglar i Kållered/Lindome.”
2005 ”Samarbetat med Härrydakretsen för att förhindra att det byggs bostäder i det planerade naturreservatet där Rambo mosse och Hålsjön ingår.”
2004 ”Anordnat en fågelpromenad i Gunneboområdet med barn från Friluftsfrämjandet.”