Skrivelser

2024-01-04 Yttrande ang. 145kV regionnät luftledning mellan station Lindome – Sinntorp 

2024-01-04 Yttrande ang. två nya 145kV luftledningar mellan Rävekärr/Kikås – Lindome


2020-02-26 Yttrande Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Lunnagården inom västra Mölndal

2020-02-20 Yttrande Samrådsunderlag Prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. Ombyggnation samt drift av vattenkraftverk m.m. i Forsåker, Mölndal

2020-02-17 Yttrande Samrådshandling 2 Detaljplan Långåker Kållered i Mölndal

2019-09-22 pdf Yttrande till Mark- och miljödomstolen mål M 5124-18 Ansökan om deponiverksamhet och vattenverksamhet på fastigheten Dvärred 4:15 i Mölndals kommun

2019-02-19   Yttrande motocrossbana Forsåker 1:176

2018-09-24   Synpunkter Samrådshandling Långåker 1:2 m.fl. inom Kållered Mölndal

2018-07-03 pdf Synpunkter på förslaget till ny Översiktsplan för Mölndal

2017-12-12 pdf Yttrande till mark- och miljödomstolen Mål nr. M 977-17 Swerock om tillstånd enligt 9 och 11 kap. MB till fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet med återvinning på fastigheterna Backen 2:57 m.fl. i Mölndals kommun.

2015-11-30 pdf Yttrande över samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, Forsåker, Mölndals Stad (Länk till Mölndalsåns vattenråds yttrande)

2015-11-12 pdf Samrådsunderlag Anläggning för deponering av inert material, Dvärred, Mölndals kommun

2014-04-28 pdf Yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län angående förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Mölndals kommun

2014-01-07 pdf Yttrande angående Mölndals stad och Mölndals kvarnbys ansökan om tillstånd för anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån i Mölndals stad m.m.  pdf Bilaga 1.  pdf Bilaga 2.

2013-12-01 pdf Remissyttrande angående Naturvårdsplan för Mölndals stad

2013-10-13 pdf Synpunkter på planerad uppläggning av schaktmassor på fastigheten Dvärred 4:15 i Mölndals kommun

2013 Yttrande till Mölndals stad angående Mölndals miljömål, energi- och klimatmål samt handlingsplan.

2013 Yttrande till Mölndals stad angående behovet av en kommunekolog.

2013-05-06 pdf Yttrande till Skogsstyrelsen angående planerad avverkning i Sagered

2012 Yttrande till Länsstyrelsen angående skötseln av Gunnebo kulturreservat

2012 Yttranden till Mölndals stad angående planerade avverkningar i Lindome

2011-12-07 pdf Yttrande angående översiktsplan för Mölndals stad, tematiskt tillägg – vindbruk

2011-12-04 pdf Yttrande angående planer för flytt av motorklubben Pionjär från Blixås till område i närheten av Mattjärn

2011-11-08 pdf Yttrande angående Översiktsplan för Göteborg och Mölndal – fördjupad för Fässbergsdalen (Fässbergsdalen 2)

2011-03-03 pdf Yttrande angående detaljplan för Mölndals Centrum av 2011-01-25

2011-01-26 pdf Sisjöns skjutfält, yttrande från Mölndals Naturskyddsförening med anledning av Länsstyrelsens yttrande till Miljprövningsdelegationen angående Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Sisjöns skjutfält

2010-06-22 pdf Yttrande över Fässbergsdalen – fördjupad översiktsplan (Fässbergsdalen 1)

2010-04-21 pdf Yttrande angående detaljplanen för Trädgården 1:122 m.fl. (Byggnation Kvarnbyvallen 3)

2009-12-29 pdf Yttrande angående program för detaljplan av Lilla Fässbergsdalen

2009-11-23 pdf Yttrande angående samrådsredogörelsen för planprogram för kvarteret Trädgården 1:122 (Byggnation Kvarnbyvallen 2)

2009-06-04 pdf Byggnation Kvarnbyvallen

2009-04-05 pdf Sisjöns skjutfält

2009-02-24 pdf Yttrande angående detaljplan för Stensjön (Lackarebäck 1:7 m fl)

2009-02-24 pdf Yttrande angående planerad byggnation på Stensjöns västra strandområde

2008-12-19 pdf Yttrande angående detaljplan Mölndals centrum

2008-04-11 pdf Yttrande till Mölndals stad angående ridning i Änggårdsbergen

2007-09-19 pdf Yttrande till Länsstyrelsen angående utvidgning av Delsjöreservatet

2007-06-14 pdf Yttranden om avfallshantering

2007-05-10 Yttranden till Mölndals stad angående ombyggnadsplaner för Mölndals centrum

2006-04-27 pdf Diplom för spolade jätteräkor till Scandic Hotell i Mölndal

2005 Synpunkter på Mölndals miljömål

2005 Debattartikel i Mölndalsposten angående den låga befolkningsökningen i kommunen

2004-10-25 pdf Yttrande angående Översiktsplan 2004 – Mölndals Stad

2004-08-31 pdf Yttrande över förstudie till ny järnväg Göteborg-Borås. Delen Almedal-Mölnlycke

2003           pdf TätortsNära Naturområden

2003-04-23 pdf Yttrande angående förslaget om en ny avgränsning av det planerade naturresevatet vid Rådasjön

2002-11-03 pdf Remissvar på Skötselplan för kulturreservatet Gunnebo i Mölndals kommun

2002-10-20 pdf Remissvar på Miljömål för Mölndals kommun