Föreningshistorik

DET BÖRJADE MED DJURSKYDD…
I början av 1940-talet bildades Mölndals Natur- och djurskyddsförening. Föreningen hade redan då anknytning till både Naturskyddsföreningen och Svenska Djurskyddsförbundet. Vid denna tid fanns det i Mölndal många gårdar med djurhållning och åkerier med hästar. Anmälningar om djurplågeri och vanskötsel av djur var frågor som då ingick i föreningens verksamhet.

Föreningen sysslade också med vilda djur, t ex genom uppsättning av fågelholkar och matning vintertid. Än i dag arbetar föreningen med utfodring av fågel och vilt, framför allt vid Gunnebo bro vintertid. En del av kostnaden för detta finansieras med hjälp av bidrag från kommunen men föreningen står för en stor del delvis tack vare bidrag från allmänheten.

. . . OCH FORTSATTE MED VÅRD AV NATUR OCH MILJÖ
Föreningen intresserade sig naturligtvis från början för naturskyddet. Man ivrade för fridlysning av Gunnebo och Alvered, kontrollerade avlopp i Mölndalsån m.m. I programverksamheten fanns också många inslag som förbättrade informationen om naturen och stärkte opinionsbildningen.

1977 markerade föreningen sin prioritering av arbetet med naturen och miljön genom att bli en krets av Naturskyddsföreningen och samtidigt ändra namnet till Mölndals Naturvårdsförening (MNF). 1990 bytte föreningen namn igen till Mölndals Naturskyddsförening. Förkortningen MNF står alltså kvar.

Naturskyddsföreningen arbetar idag med många olika arbetsområden och vi behöver fler aktiva medlemmar för att hinna med allt. Är du engagerad i frågorna om Klimat & energi, Jordbruk & mat eller Miljögifter & skadliga kemikalier i vardagen? Vill du hjälpa till med aktiv naturvård eller vill du engagera skolor att lära ut om naturens värden? Hos oss kan du vara med och påverka i Mölndal. Kontakta någon i styrelsen eller valberedningen om du kan tänka dig att bli aktiv och syssla med det som intresserar dig!

 

Föreningens symbol

– en strömstare vid ett kvarnhjul

stromst_ny_158

Ån mellan Stensjöns utlopp och ”Kråkan”, ”Grevedämmet”, är Västsveriges förnämsta övervintringsplats för strömstarar.

MNF agerade starkt för att rädda platsen från förstörelse vid ombyggnaden av Pixbovägen.