Artrapportering

Artrapportering bidrar med viktig information till forskningen och det bästa är att alla kan hjälpa till! Med enkla digitala verktyg kan du och jag rapportera in vilka arter vi ser i naturen. På så sätt ser vi till att sprida och dela kunskap om vilka naturvärden som finns i området och förhoppningsvis lyckas påverka t.ex. […]

Läs mer

Överklagande av beslut om försiktighetsmått för träningsbana för barn- och ungdomsmotocross

Mölndals Naturskyddsförening överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om försiktighetsmått för träningsbana för barn- och ungdomsmotocross på fastigheten Forsåker 1:176 i Mölndals kommun. Föreningens överklagande grundas i huvudsak på att beslutet strider mot Artskyddsförordningen [1998:179]. Hasselsnoken omfattas av EU:s habitatdirektiv bil.4 (Djur och växter av gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd) och som föreskriver att de miljöer […]

Läs mer

Vårt yttrande angående Översiktsplan för framtidens Mölndal

Mölndals Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Göteborg har tagit del av granskningshandlingarna och önskar inkomma med följande synpunkter. Översiktsplanens upplägg och inriktning för markanvändning Här presenteras en planstruktur som ger intryck av att de globala miljö- och hållbarhetsmålen är överordnade de regionala och lokala. Detta är mycket positivt och välgrundat från vetenskaplig synpunkt. En granskning av den […]

Läs mer

Enkäter till politiker i Mölndals stad (del 2)

Under våren och hösten 2021 har vår Hållbarhetsgrupp skickat ut fyra enkäter till alla politiker (94 stycken) i Mölndal. Här nedan kan du se vilken fråga som ställdes i enkät 2, fördelning av svar och även ta del av extra information via länkar. 2. Naturskyddsföreningen ställer frågan – om jordbruksmark För en hållbar livsmedelskonsumtion behöver […]

Läs mer