Överklagande av beslut om försiktighetsmått för träningsbana för barn- och ungdomsmotocross

Mölndals Naturskyddsförening överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om försiktighetsmått för träningsbana för barn- och ungdomsmotocross på fastigheten Forsåker 1:176 i Mölndals kommun. Föreningens överklagande grundas i huvudsak på att beslutet strider mot Artskyddsförordningen [1998:179]. Hasselsnoken omfattas av EU:s habitatdirektiv bil.4 (Djur och växter av gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd) och som föreskriver att de miljöer […]

Läs mer

Vårt yttrande angående Översiktsplan för framtidens Mölndal

Mölndals Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Göteborg har tagit del av granskningshandlingarna och önskar inkomma med följande synpunkter. Översiktsplanens upplägg och inriktning för markanvändning Här presenteras en planstruktur som ger intryck av att de globala miljö- och hållbarhetsmålen är överordnade de regionala och lokala. Detta är mycket positivt och välgrundat från vetenskaplig synpunkt. En granskning av den […]

Läs mer

Enkäter till politiker i Mölndals stad (del 2)

Under våren och hösten 2021 har vår Hållbarhetsgrupp skickat ut fyra enkäter till alla politiker (94 stycken) i Mölndal. Här nedan kan du se vilken fråga som ställdes i enkät 2, fördelning av svar och även ta del av extra information via länkar. 2. Naturskyddsföreningen ställer frågan – om jordbruksmark För en hållbar livsmedelskonsumtion behöver […]

Läs mer

Enkäter till politiker i Mölndals stad

Under våren och hösten 2021 har vår Hållbarhetsgrupp skickat ut fyra enkäter till alla politiker (94 stycken) i Mölndal. Svarsfrekvensen var dessvärre låg, besvarades av mellan 10 och 28 personer. Det är därför svårt att dra några slutsatser av svaren. Bland de som svarat kan man dock se ett hyggligt klimatengagemang. Svaren var anonyma så […]

Läs mer

Slåtter vid Tulebosjön 1 aug

Slåtter med Mölndals Naturskyddsförening söndag 1 augusti vid Tulebosjön Vill du främja Mölndals biologiska mångfald? Kom till Tulebosjön så gör vi en äng. Dag och tid: Söndag 1 augusti, kl. 10.00-13.00 Plats: Tulebosjöns badplats,   Transport: Buss 765 till Sporredsvägen. Bil parkeras med fördel vid Streteredsskolan eller nedanför Kållereds ishall. Ta med: Badkläder, fika, lie/räfsa (om du har) och kläder efter väder.  Alla är välkomna – […]

Läs mer